Home » Енергийна ефективност » Парни инсталации – характеристика

0

Gas boiler-houseПарни инсталации – това са системи, при които в качеството на топлоносител се използва водната пара. Състоят се от източник на пара, паропровод, по който се транспортира до отоплителните уреди на потребителя (радиатори), където парата се кондензира и отдава топлината си, кондензопровод, чрез който конденза се отвежда в кондензен резервоар. От тук чрез изпомпване достига в парните котли. Кондензът на водната пара е ценен продукт, защото не съдържа твърди соли, газове, предизвикващи корозия. По тази причина повечето от тях са с кондензатор. При системите без възвратен кондензатор няма кондензационен проводник, свързващ потребителя с източника на пара. Основното приложение на парните инсталации е в промишлените предприятия. При снабдените с пара предприятия тя обикновено се използва и за отопление и вентилация на сградата, а така също и за източник на гореща вода. Източници за парните инсталации са отоплително-производствени котли и промишлените ТЕЦ. Котлите са оборудвани с парни котли с налягане 14- 40 атмосфери и производство на пара 10 – 75 т / ч. ТЕЦ използват турбини с различно производствено направление.

Налягането в турбините е различно и зависи от нейния вид. Парата от източника към потребителя обикновено се подава по един паропровод. В този случай системата ще бъде от две тръби: паропровод и кондензопровод. Ако промишленото предприятие получава пара от ТЕЦ, то тогава са необходими две нива на налягане. В този случай може да се окаже, че икономически по-изгодно е системата да бъде с три тръби, състояща се от от два паралелни паропровода с различно налягане и общ кондензопровод. След всеки приемник на пара – радиатор, топлообменна апаратура или промишлена апаратура, винаги се монтира кондензопроводник, който отвежда конденза, но не пропуска пара. Кондензът се събира в кондензен резервоар и се изпомпва за котела или ТЕЦ.

В малките парни инсталации се прилагат отворени вериги за събиране на конденза. В този случай конденза поглъща кислород от въздуха и предизвиква корозия на кондензопровода. Това е недостатък на откритите вериги. Освен това, ако в резервоара постъпва конденз с налягане по-високо от атмосферното, то се получава вторично кипене, водещо до загуба на топлина от изходящата пара. За това откритите вериги се използват рядко. Най-голямо приложение имат закритите вериги за събиране на конденза. При тях кондензопровода, кондензоотвода и в кондензния резервоар налягането се поддържа автоматично.

Парните инсталации за отопление на промишлени и жилищни сгради се свързват обикновено към парните мрежи чрез редуктор, понижаващ налягането до нужното ниво и го поддържа постоянно.

Leave a Reply

download stellar phoenix photo recovery windows