Home » Килими » Планиране и поставяне на задачи в рекламата

0

план-рекламитеИзходна позиция при планирането на рекламните комуникации е формулиране на задачите в зависимост от преследваните цели, като се има в предвид, че рекламата е едно от средствата за постигане на маркетингови цели, трябва да бъде част от общата маркетингова програма. В зависимост от функциите на рекламните задачите й могат да бъдат: информиране, утвърждаване, напомняне.

В рекламната практика се използват различни видове планове:

-         план за рекламни мероприятия за определяне период от време

-         план график на рекламна кампания, в които се включват всички канали и средства на рекламата в зависимост от общия замисъл и конкретните цели, като се посочват сроковете, за осъществяване на рекламната  кампания

-         план по канали за разпространение на рекламите или медия план с посочване на срокове, място, последователност , стойност и др.

Разработването на рекламен бюджет е особено отговорна дейност. Въпросът колко пари да се изразходват за реклама е труден. За целта могат да се използват различни методи за планиране на финансови средства за реклама:

-         фиксиран % или част от продажбите- за база се взема обем на планираните продажби

-         метод на приръста- бюджета се изгражда на базата на изразходваните средства през предшестващ период и прогнозирания обем на продажбите през плановия период

-         постоянна част от разходите за единица продукт- прилага се при скъпоструващи изделия, като автомобили и телевизори

-         всичко което може да си позволи фирмата за реклама в марките на общия маркетингов бюджет

-         метод на паритет с конкуренцията- проучваме колко изразходва конкуренцията и ние отделяме същите разходи

-         целеви метод или метод на калкулацията- определят се целите на  рекламата и се сумират необходимите средства за постигането им. Използва се от големи фирми.

-         Изследователски метод- бюджета се изработва на основата на научно-изследователски търсения и оценки на рекламни специалисти.

Наред с традиционните методи все по- често започват да се използват и различни методи основани на статико-математически модели. Изключително важен елемент тук е компютърно-електронната изчислителна техника.

Определяйки задачата на рекламата и рекламният бюджет маркетинговото ръководство трябва да разработи общ творчески подход и стратегия към рекламата, като вземе решение за рекламното послание. При избора на средствата за разпространение на рекламното послание трябва да се вземе решение за широчината на обхвата, честотата на появяване е силата на въздействие на рекламата. При планирането на избора на средствата, трябва добре да се знаят какви са показателите на обхват, честота и сила на рекламата като се знае, че на всяко средство са присъщи специфични преимущества и всяко от тях има свои ограничения. Накрая идва оценката на рекламна програма при което е необходимо да се извършва постоянна оценка за провежданата рекламата по отношение на неината комуникационна и търговска ефективност. Ефекта от рекламата трябва да се следи както по време но провеждане на рекламата така и след завършването й.

За да се реализират успешно рекламните материали и да се постигнат оптимални търговци резултати от особено значение е умението на фирменото и маркетингово ръководство да формулира задачите, както и да взема целесъобразни решения по отношение на рекламният бюджет, рекламното послание и избора на канали и средства на разпространението му.

Leave a Reply

download stellar phoenix photo recovery windows