Home » Растителна защита » Препарати за растителна защита – верен съюзник на селското стопанство

0

Отглеждането на полски, овощни и зеленчукови култури на съвременния етап е практически невъзможно без използване на препарати за растителна защита. Това е свързано преди всичко с увеличената плътност на населението на планетата, което води до непрекъснатото нарастване на потреблението. Сравнително до неотдавна асортимента от средства за защита на растенията беше много ограничен. В последните десетилетия науката и химическата промишленост тръгнаха напред – разнообразието на препарати за растителна защита съществено се увеличи.

Има няколко причини, които обясняват доминиращото положение на химическия метод за защита на растенията от вредители, болести и плевели. Най-главния аргумент в негова полза е бързият резултат и високата ефективност ( въпреки че, даже прилагането на химически средства не винаги може да обезпечи очаквания резултат.

Не по-маловажни фактори се явяват и достъпността, умерената цена, лесното прилагане, а така също и продължителния срок на съхранение.

Както се казва – няма нищо идеално. Така и химическият метод не прави изключения.

Главен негов недостатък е токсичността на препаратите за топлокръвните животни и човека, а така също и натрупването им в различни органи на растенията, почвата, откритите водоеми и подземни води, въздуха.

Да отбележим, че наред с химическия метод съществуват и други методи за защита на растенията. Такива са агротехнически, селекционно-генетичен, биологичен и други, които широко се прилагат за защита на различни култури както на открито, така и на закрито.

Въпреки тяхната безопасност за околната среда и човека, те не винаги могат да осигурят висока ефективност, необходима за получаване на планирания добив от отглежданите култури.

Проблемът със замърсяването на околната среда с препарати за растителна защита и продуктите от тяхното разпадане стои много остро пред международните организации, занимаващи се с въпросите, отнасящи се за екологията и защитата на околната среда, запазване здравето на хората.

Какъв е изходът от сложната ситуация? Изходът – модернизация и усъвършенстване, намиране на нови решения, свързани с производството и приложението на препаратите за растителна защита.

Такава стратегия са избрали много съвременни компании, произвеждащи средства за защита на растенията (хербициди, инсектициди, фунгициди, акарициди и други). Те обръщат внимание основно за производство на препарати, слабо токсични за човека и топлокръвните животни. Трябва да отбележим, че тези средства се отличават с висока ефективност при ниска доза на приложение.

Усъвършенства се техниката за внасяне на препаратите за растителна защита и самата технология на прилагането им. Особено внимание се отделя на въпроса за производството на удобни и екологично чисти опаковки. Тези опаковки трябва лесно да се рециклират, а така също максимално да предпазват от разливания.

Leave a Reply

download stellar phoenix photo recovery windows