Home » Килими » Някои от особеностите на съвременните асансьори

0

Съвременни асансьориНай-общо казано, съвременните асансьори, това са технически устройства за вертикален превоз на хора, оборудване или товари, между етажите на дадена сграда или нивата на конкретна шахта, с помощта на платформа или товароподемни конвейри.

При пътническите асансьори от Nikmi-lift.com кабината виси на специални асансьорни въжета (тросове), прехвърлени през механизъм за задвижване, и закрепени в противоположния край към противотежести. Цялото устройство се движи по фиксирани насочващи релси. Благодарение на търкането на тросовете в макарата, въртенето ѝ се преобразува в тяхното постъпателно движение. Количеството асансьорни въжета се определя от желаното ниво на безопасност, като всяко едно от въжетата може да издържи тежестта на кабината и нейния товар.

При необходимост от увеличение на триенето на тросовете и макарата, се монтира допълнителна такава, след което асансьорните въжета минават два пъти през основната макара. Подемните машини на съвременните асансьори се произвеждат главно в два типа: със зъбчат механизъм и без такъв. При машините със зъбчат механизъм въртенето на двигателния вал се предава на главната макара с помощта на хеликоидална или глобоидална червячна предавка; подобни машини се използват в асансьори, предназначени за ниско-скоростен подем на относително неголяма височина.

При машините без зъбчата предавка, водещата макара лежи непосредствено на двигателния вала; като скоростта на подобен тип машини може да достигне 750 м/ мин, т.е. пределната скорост, при която пътниците биха издържали измененията на атмосферното налягане с нарастването на височината.

Първите асансьори с електрическо задвижване са се управлявали чрез ръчен пулт, чрез кабел, положен по продължението на асансьорната шахта и съединен с електродвигател, намиращ се в машинната стая над самата шахта. При управлението на хидравличните асансьори от http://www.asansiori.info, чиято кабина е била разположена върху цилиндричен издатък (плунжер), движещ се нагоре-надолу, също се е използвал кабел с ръчен пулт.
Болшинството последвали, в исторически план, асансьори се управляват от машинната зала с помощта на копчета и ръчки, а също така и с помощта на селектор (управляващо устройство, което задава етапите на преместване, стопирането, отварянето и затварянето на асансьорните врати).

Разположението на кабината, скоростта и ускорението, направлението на движението, и дори сработването на вратите при съвременните асансьори обслужващи високоетажни сгради се извършва от ползващия асансьора с помощта на микропроцесор. Той сигнализира за спиране и за започване на движение, контролира вратите и блокиращите устройства в асансьорните шахти, в съответствие с неговите програми изпълняващите системи координират работата на няколко асансьора едновременно, насочвайки ги към нужните етажи; гарантирайки при това оптимално ниво на работа за всички налични в дадена сграда асансьори.

Асансьорите със средно дълбоки шахти и товарните асансьори се отличават със значително по малка скорост на движение, в сравнение с тези обслужващи високи жилищни и бизнес сгради; машините им са снабдени с много по-проста електроника. Подобни асансьори най-често се монтират в сравнително неголеми здания; като правило това са подемници от хидравличен тип с несложни микропроцесорни системи за управление.

Leave a Reply

download stellar phoenix photo recovery windows